Model APC

mỗi trang
Tháp giải nhiệt APC - 300RT

Tháp giải nhiệt APC - 300RT

Mã sản phẩm : APC - 300RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 1170000

Lưu lượng nước ( min/l) : 3900

Kích thước ( D*H ) mm : 4680*3085

Công suất motor : 10HP

Quạt hút : D2400mm

Tháp giải nhiệt APC - 225RT

Tháp giải nhiệt APC - 225RT

Mã sản phẩm : APC - 225RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 877500

Lưu lượng nước ( min/l) : 2925

Kích thước ( D*H ) mm : 3900*2890

Công suất motor : 7/2HP

Quạt hút : D2100mm

Tháp giải nhiệt APC - 150RT

Tháp giải nhiệt APC - 150RT

Mã sản phẩm : APC - 150RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 585000

Lưu lượng nước ( min/l) : 1950

Kích thước ( D*H ) mm : 3300*2415

Công suất motor : 5HP

Quạt hút : D1700mm

Tháp giải nhiệt APC - 70RT

Tháp giải nhiệt APC - 70RT

Mã sản phẩm : APC - 70RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 273000

Lưu lượng nước ( min/l) : 910

Kích thước ( D*H ) mm : 2200*2030

Công suất motor : 2HP

Quạt hút : D1160mm

Tháp giải nhiệt APC - 50RT

Tháp giải nhiệt APC - 50RT

Mã sản phẩm : APC - 50RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 195000

Lưu lượng nước ( min/l) : 650

Kích thước ( D*H ) mm : 2040*1825

Công suất motor : 1HP

Quạt hút : D960mm

Tháp giải nhiệt APC - 30RT

Tháp giải nhiệt APC - 30RT

Mã sản phẩm : APC - 30RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 117000

Lưu lượng nước ( min/l) : 390

Kích thước ( D*H ) mm : 1620*1775

Công suất motor : 3/4HP

Quạt hút : D860mm

 

 

Tháp giải nhiệt APC - 10RT

Tháp giải nhiệt APC - 10RT

Mã sản phẩm : APC - 10RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 39000

Lưu lượng nước ( min/l) : 130

Kích thước ( D*H ) mm : 1100*1450

Công suất motor : 1/4HP

Quạt hút : D670mm

Tháp giải nhiệt APC-20RT

Tháp giải nhiệt APC-20RT

Mã sản phẩm : APC - 20RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 78000

Lưu lượng nước ( min/l) : 260

Kích thước ( D*H ) mm : 1200*1580

Công suất motor : 1/2HP

Quạt hút : D670mm

Tháp giải nhiệt APC - 400RT

Tháp giải nhiệt APC - 400RT

Mã sản phẩm : APC - 400RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 1560000

Lưu lượng nước ( min/l) : 5200

Kích thước ( D*H ) mm : 5180*4340

Công suất motor : 15HP

Quạt hút : D3000mm

Tháp giải nhiệt tròn APC-200RT

Tháp giải nhiệt tròn APC-200RT

Mã sản phẩm : APC - 200RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 780000

Lưu lượng nước ( min/l) : 2600

Kích thước ( D*H ) mm : 3900*2890

Công suất motor : 7/2HP

Quạt hút : D2100mm

Tháp giải nhiệt tròn APC- 100RT

Tháp giải nhiệt tròn APC- 100RT

Mã sản phẩm : APC - 100RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 390000

Lưu lượng nước ( min/l) : 1040

Kích thước ( D*H ) mm : 2800*2160

Công suất motor : 3HP

Quạt hút : D1500mm

Tháp giải nhiệt tròn APC - 125RT

Tháp giải nhiệt tròn APC - 125RT

Mã sản phẩm : APC - 125RT

Khả năng giải nhiệt ( Kcal/hr ) : 487500

Lưu lượng nước ( min/l) : 1300

Kích thước ( D*H ) mm : 2800*2260

Công suất motor : 3HP

Quạt hút : D1500mm

Top

   (0)